குறள் ஆடை ,

Website : www.kuralaadai.com

தமிழ் இனத்தின் பெருமை ,திருவள்ளுவர் ஐயா அவர்களின் உருவ சிலை லண்டன் SOAS University of London-ல் நிறுவப்பட்டது....